Need Help ?
Call: +977- 087680005

नागरिक बडापत्र

कोठा नं सेवाको प्रकार शाखा तथा सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी  सशुल्क । निशुल्क सेवा समयावधि अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय माथिल्लो निकायमा  गुनासो उजुरी गर्ने निकाय
जिल्ला शिक्षा कार्यालय संचालन जिल्ला शिक्षा अधिकारीको कार्यकक्ष  निःशुल्क निरन्तर कार्यालय समयमा जि.शि.अ र शा.अ  म प क्षे.शि.नि र शिक्षा विभाग 
पत्र दर्ता चलानी  दर्ता चलानी फाँट         खरिदार १ निःशुल्क निरन्तर कार्यालय समयमा जि.शि.अ र शा.अ  म प क्षे.शि.नि र शिक्षा विभाग 
योजना तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, संचालन र अनुगमन    योजना तथा कार्यक्रम                      शाखा शा अ १              प्रा स १      निः शुल्क प्रथम दोस्रो र तेस्रो चौमासिक जि.शि.अ र शा.अ  म प क्षे.शि.नि र शिक्षा विभाग 
विद्यालय निरीक्षण र अनुगमन विद्यालय निरीक्षण शाखा                   वि नि ३                  स्रो व्य ७                 प्रा स १ जना निःशुल्क निरन्तर वि नि र स्रोतकेन्द्रबाट  जि.शि.अ र शा.अ  म प क्षे.शि.नि र शिक्षा विभाग 
कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी कार्यहरु कर्मचारी प्रशासन                                ना सु १           कार्यालय सहयोगी ३ निःशुल्क निरन्तर कार्यालय समयमा जि.शि.अ र शा.अ  म प क्षे.शि.नि र शिक्षा विभाग 
कार्यालयको सम्पति तथा भण्डार व्यवस्थापन भण्डार व्यवस्थापन शाखा              खरिदार १  निःशुल्क निरन्तर कार्यालय समयमा जि.शि.अ र शा.अ  म प क्षे.शि.नि र शिक्षा विभाग 
विद्यालय प्रशासन सम्वन्धी कार्यहरु विद्यालय प्रशासन फाँट                     प्रा स १  जिल्ला शिक्षा समिति र परीक्षा समितिको निर्णय अनुसार मात्र शुल्क लाग्ने निरन्तर कार्यालय समयमा जि.शि.अ र शा.अ  म प क्षे.शि.नि र शिक्षा विभाग 
आर्थिक प्रशासन सम्वन्धि कार्यहरु लेखा शाखा                                    लेखा अधिकृत – १                        लेखापाल –१                                    सह लेखापाल  –१ निःशुल्क  प्रथम दोस्रो र तेस्रो चौमासिक जि.शि.अ र शा.अ  म प क्षे.शि.नि र शिक्षा विभाग 
जिल्लास्तरीय र एस एल सी परीक्षा संचालन परीक्षा शाखा               प्रा स १ सशुल्क वा निःशुल्क निरन्तर कार्यालय समयमा जि.शि.अ र शा.अ  म प क्षे.शि.नि र शिक्षा विभाग 
                 

 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस